ترجمه وصيتنامه در دارالترجمه

 

ترجمه رسمی وصيتنامه به زبان عربی و انگلیسی و روسی و زبان های دیگر:

ترجمه وصيتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سردفتر و همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفيذ وصيتانامه در دادگاه به ضميمه ترجمه جهت اسناد الزامي است. لازم است ذكر شود كه اقليتهای مذهبي از اين قاعده مستثني مي باشند.