ترجمه کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویان ترجمه کارت دانشجویی رسمی انگلیسی

چگونگی ترجمه رسمی کارت دانشجویی:

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  نیست . بنابراین ترجمه رسمی کارت دانشجویی ممکن نیست برای اثبات دانشجو بودن لازم است گواهی دانشجویی گرفته شده و ترجمه گردد.