ترجمه کارنامه سنجش انگلیسی

ترجمه رسمی کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری در دارالترجمه رسمی :

کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبولشدگان در روزنامه در صورت تایید از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم در سربرگهای رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد.یعنی جهت ترجمه رسمی ابتدا سازمان سنجش و سپس وزارت علوم تایید کند

درخواست گواهی رتبه سازمان سنجش جهت ترجمه رسمی

ترجمه گواهی قبولی کنکور سازمان سنجش 

صدور تاييديه گواهي رتبه داوطلبان و ترجمه آن

ترجمه گواهی رتبه کنکور ارشد

ترجمه گواهی قبولی در کنکور دانشگاه آزاد

گواهی کسب رتبه و ترجمه رسمی به انگلیسی

گرفتن گواهی قبولی در کنکور سراسری برای ترجمه رسمی