ترجمه-گواهی-دانشگاه-آزاد-رسمی

ترجمه گواهی های دانشگاه آزاد ترجمه مدرک دانشگاه آزاد ترجمه ریزنمره آزاد

ترجمه گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

گواهی کار اساتید و اعضاء هئیت علمی با تایید دبیرخانه اساتید  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه و تایید در اداره مترجمان رسمی است و گواهی کار کارکنان دانشگاه آزاد  با ارائه حکم و دفترچه بیمه و دانشنامه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است . گواهی تحصیلی  دانشجویان دانشگاه آزاد با تایید سازمان مرکزی و امضا معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید در دادگستری میباشد .