دارالترجمه رسمی سفارت ازبکستان

دارالترجمه رسمی سفارت ازبکستان مترجم سفارت ازبکستان

دارالترجمه داریان مدارک لازم جهت ارائه به سفارت ازبکستان رو ترجمه می کند و در صورت لزوم ترجمه ها رو به تایید سفارت ازبکستان می رساند.اگر هم شخصا جهت تایید مدارک به سفارت ازبکستان می روید این آدرس و تماس سفارت است:

آدرس و شماره تماس سفارت ازبکستان در تهران

۲۸۳۲۰۷۱-۲۲۹۹۷۸۰        

پاسداران خيابان بوستان کوچه نسترن شماره ۶

Embassy of Uzbekistan in Tehran, Iran 

Pasdaran Avenue
Nastaran St., 6
Tehran
Iran
Phone:
+98-21-229-97-80

در صورتی که مدرکی از ازبکستان برای ترجمه در ایران دارید ابتدا به تایید کنسولی ایران در تاشکند برسانید تا امکان ترجمه رسمی آن در دارالترجمه فراهم گردد

.............................................................

سفارت ایران در ازبکستان / تاشکند

Iran Embassy , Uzbekistan

Sq. Poshkin No.20 Parkeskaya Ave. 
Tashkent 
Uzbekistan 
Phone:
+998-71-683877
+998-71-686475
+998-71-684719
+998-71-686968

 

آدرس
پاسداران خيابان بوستان کوچه نسترن شماره 6
تلفن تماس
۲۸۳۲۰۷۱-۲۲۹۹۷۸۰