دارالترجمه مدارک شرکت

ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت های سهامی عام :

 حاوی مهر و امضا شرکت صادره کننده قابل ترجمه در دارالترجمه است .

- اوراق سهام صادره از سازمان اوراق بورس قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمیت .

- اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان ، در صورت ذکر شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه  و تایید است .

اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه به زبان های مختلف  است .

تبصره : چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 000/ 000 / 100 ( صد میلیون ریال ) بیشتر باشد جهت ترجمه  استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است .

ترجمه اسناد و مدارک

دستورالعمل ترجمه اسناد رسمی به انگلیسی