قانون ترجمه کارت نظام پزشکی

برای ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی و نظام دامپزشکی چی لازم است؟ :

قانون در مورد ترجمه کارت نظام پزشکی چی میگه؟

کارت نظام پزشکی اگر همراه مدرک تحصیلی باشد قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و تایید توسط ادگستری و وزارت خارجه است .بنابراین هر پزشک و یا دندانپزشک محترم برای ترجمه کارت نظام مدرک تحصیلی خود را نیز به دارالترجمه تحویل دهد .تا کارت نظام پزشکی تایید شود

ترجمه کارت نظام پزشکی الزام تایید ترجمه نحوه ترجمه کارت نظام پزشکی