ترجمه-سرفصل-فیزیک-کارشناسی

ترجمه سرفصل کارشناسی رشته  فیزیک ترجمه سیلابس فیزیک مهندسی و فیزیک محض 
ترجمه سرفصل کارشناسی فیزیک (ترجمه سرفصل فیزیک جامدات -ترجمه سرفصل فیزیک اتمی( (BS of Physics (Solid State, Atomic Physics syllabus ) ترجمه سیلابس فیزیک در دارالترجمه داریان به زبان انگلیسی به صورت ترجمه رسمی
ترجمه سرفصل کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی محض، ترجمه سرفصل کارشناسی شیمی کاربردی، ترجمه سرفصل کارشناسی شیمی صنایع غذایی، ترجمه فوری  سرفصل های کارشناسی و ارشد و دکترای  شیمی با هزینه و تعرفه کم .
(Translation of Syllabus of AS, BS and MS of Pure Chemistry, Applied Chemistry, Nutritional Industries Chemistry)