ترجمه سرفصل مدیریت بازرگانی کارشناسی

ترجمه سرفصل مدیریت بازرگانی در دارالترجمه سرفصل های دانشگاهی داریان


ترجمه فوری سرفصل کاردانی، کارشناسی و ارشد مدیریت بازرگانی (سرفصل مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت، حسابداری، علوم اقتصادی) در دارالترجمه داریان
(Translation of Syllabus of AS, BS and MS of Management, Business Management (Insurance, Governmental Management, Administrative Management, Accounting, Economic Sciences) 

 ترجمه  سرفصل علوم انسانی و معارف اسلامی دروس عمومی در بخش ترجمه سرفصل دانشگاهی دارالترجمه داریان
به اضافه ترجمه کلیه سرفصل های رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی و دروس عمومی و ترجمه سرفصل های مدیریت صنعتی، ترجمه سرفصل کارشناسی و ارشد تربیت بدنی 
(Translation of Syllabus of AS, BS and MS of Human Sciences and Islamic Beliefs and General Courses of all disciplines, and Syllabus of Management , industrial Management and course description of Physical Education 


ترجمه سرفصل دروس کارشناسی مدیریت بازرگانی به زبان انگلیسی در دارالترجمه سرفصل های دانشگاهی داریان

ترجمه سرفصل دروس مدیریت بازرگانی ارشد به زبان روسی

ترجمه سرفصل دروس مدیریت دولتی به زبان فرانسه

ترجمه سرفصل دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی به زبان آلمانی

ترجمه سرفصل دروس کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد به زبان ایتالیایی

ترجمه سرفصل دروس مدیریت بازرگانی وزارت علوم به انگلیسی 

ترجمه سرفصل دروس مدیریت صنعتی به انگلیسی