تمبر جدید دادگستری برای دارالترجمه

اداره مترجمین اخیرا تمبر کاغذی دارالترجمه ها رو منسوخ و همه دارالترجمه ها و مترجم رسمی هر دارالترجمه باید از تمبر الکترونیک استفاده کنند.البته کار خوبیه فقط یه کم زمانبر هست . یعنی بر روی ترجمه ها به جای تمبر بارکد زده می شود.تمبر الکترونیک این مزیت رو داره که همیشه در دسترس است . البته این بدی رو هم داره که هر تمبر برای یک شماره سربرگ خاص و مشخصات فرد خاصی باطل می شود و امکان برگشت اشتباه رو از مترجم می گیرد.قیمت تمبر دادگستری برای ترجمه