دارالترجمه رسمی برای سفارت ايتاليا

آدرس و شماره تماس سفارت ايتاليا در تهران    

جهت تایید ترجمه مدارک رسمی ایتالیایی   ترجمه مدارک برای سفارت ایتالیا

استان تهران، تهران، منطقه ۳، بلوار نلسون ماندلا ، سفارت ایتالیا

جهت تایید ترجمه مدارک در سفارت ایتالیا فقط روزهای پنج شنبه و یکشنبه مراجعه شود . از داراالترجمه نیز کار می گیرند .دارالترجمه داریان علاوه بر ترجمه مدارک شما به ایتالیایی ،ترجمه های شما رو نیز به تایید  سفارت ایتالیا در تهران می رساند در این دو روز ذکر شده از ساعت 7 صبح اسم مینویسند . دارالترجمه داریان علاوه بر ترجمه ایتالیایی مدارک در صورت لزوم ترجمه  اسناد شما را به تایید سفارت ایتالیا نیز می رساند سفارت ایتالیا جهت تایید هر مدرک ترجمه شده  35 یورو و یا کمتر میگیرد

ترجمه مدارک برای سفارت ایتالیا

............................................................................

آدرس
استان تهران، تهران، منطقه ۳، بلوار نلسون ماندلا
تلفن تماس
02122047802