دارالترجمه هزینه تعرفه نرخ ترجمه اسپانیولی

نرخ تعرفه هزینه  ترجمه رسمی اسپانیایی

قیمت ترجمه تخصصی زبان اسپانیولی قیمت ترجمه رسمی اسپانیایی

نرخ ترجمه رسمی زبان اسپانیولی دارالترجمه های رسمی تهران به شرح زیر است 

تعرفه ترجمه رسمی 97

نوع سند

قيمت به تومان

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

60000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی دفترچه بیمه

60000

نرخ اسپانیایی توضيحات شناسنامه

60000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی گذرنامه

60000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی خلاصه فوت

60000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی گواهي تجرد

60000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی گواهي ولادت

60000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی سند ازدواج

60000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولیرونوشت سند ازدواج

70000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولیسند طلاق

70000

قیمت ترجمه اسپانیایی رونوشت سند طلاق

70000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی سند ملك (عادي)

70000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

6000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولی سند وسائط نقليه

60000

هزینه / نرخ /تعرفه ترجمه رسمی زبان اسپانیایی /اسپانیولیگواهي عدم سوء پيشينه

60000

وصيتنامه (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

وكالتنامه (تا 10 سطر)

75000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

100000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

بنچاق (تا 10 سطر)

80000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

تعهدنامه (تا 10 سطر )

70000
 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

اقرارنامه (تا 10 سطر)

70000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

انوع قرارداد صفحه ای

65000

كارت (انواع كارت)

60000

حكم دادگاه (هر صفحه)

70000

گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

60000

ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

20000


 

ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

20000

گواهي كار (تا 5 سطر)

65000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

5000

سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

65000

قبض (انواع قبوض)

60000

فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)

60000

پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

60000

دفتر چه هاي بانكي

60000

گواهي موجود بانك

60000

جواز كسب (انواع جواز كسب)

60000

 

  توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 

قیمت ترجمه اساسنامه به زبان اسپانیایی (هر صفحه)

60000

هزینه اسپانیایی روزنامه رسمي (تا 10 سطر)

65000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

ليست بيمه (هر صفحه)

60000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

5000

قیمت ترجمه رسمی اسپانیایی
در صورتی که کار ترجمه اسپانیولی / اسپانیایی شما غیر از موارد فوق است لطفا تماس بگیرید. تا هزینه دقیق آن را به شما اعلام کنیم .