سیلابس کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات

ترجمه سیلابس (سرفصل دروس )کارشناسی  رشته مکانیک در طراحی جامدات

دارالترجمه داریان ترجمه سرفصل کارشناسی و ارشد طراحی صنعتی و سیلابس کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات را انجام میدهد. ترجمه این سیلابس ها ی گروه مکانیک به صورت ضمانتی است . و به زبان های روسی و عربی و انگلیسی و اسپانیایی و فرانسه انجام میدهیم
(Translation of Syllabus of AS and BS and MS of Industrial Design and Mechanics in Solid Design) 

ترجمه چارت درسی مهندسی مکانیک سیالات    ترجمه سرفصل دروس مهندسی مکانیک به انگلیسی   ترجمه رسمی چارت درسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

ترجمه انگلیسی چارت درسی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف   ترجمه دقیق چارت مهندسی مکانیک جامدات

ترجمه انگلیسی آلمانی روسی عربی فرانسوی ایتالیایی چارت درسی مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه آزاد

ترجمه سرفصل دروس کارشناسی مکانیک وزارت علوم   ترجمه رسمی چارت دروس مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد