قوانین-ترجمه-دارالترجمه-ایران

قوانین ترجمه در ایران قوانین دارالترجمه در ایران

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد  در محاکم و دفاتر رسمی

مصوب 20/3/1316 با اصلاحات 29/4/1376

ماده 1 – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد .

تبصره – در نقاطی که از طرف وزات عدلیه مترجمین رسمی برای هرک از زبهانهای غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشد رای ترجمه تعیین مینمایند .

ماده 2 – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد

الف – اسنادی که در یکی از کشور های بیگانه یا در این به یکی از زبانهای غیر فارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد .

ب- اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجن باشد .

ماده 3 ( اصلاحی 29/4/1376 ) – به متقاضیان با احزار شرائط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطا میگردد :

1-وزارت عدلیه به وزرات دادگستری تغییر نام یافته است .

2-آئین نامه اجرائی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمع اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب

26 /4/1376 ، مصوب 1377 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی ، در همین مجموعه درج گردیده است .

الف – داشتن حداقل 25 سال سن .

ب- موفقیت در آزمون و اختیار علمی و کتبی .

ج – نداشتن پیشینه موثر کیفری .

د- عدم اشتعار به فساد اخلاقی عقیدتی .

هـ - عدم اعتیاد به مواد مخدر .

ز- مورد وثوق و اعتماد باشد .

ماده 4 ( الحاقی 29/4/1376) – اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید  آن منوط به در خواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی میباشد جنانجه متقاضی تمدید فاقد یکی از شرای مقرر قانونی داده شود با ذکر دلائل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و در خواست رسیدگی میشود . مرجع انتظامی پس از رسیدگی به تمدید پروانه مترجمی رای مقتضی صادر مینماید  تازمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است .

ماده 5 ( الحاقی 29/4/1376 ) – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیاتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین  رسمی با انتخاب رئیس قوه قضائیه میباشد که انشاء رای با قاضی هیات خواهد بود .

ماده 6 ( الحاقی 29/4/1376) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم میشود :

الف- ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن مقتضی شده است .

ب- امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذرموجه .

ج – امتناع از حضور در مراجع قضادی بدون عذر موجه .

د- نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه  طبق مقررات قانونی .

هـ - عدم رعایت تعرفه حق الزمه مترجمی .

و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع .

تبصره – مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین میباشد .

ماده 7 ( الحاقی 29/4/1376 ) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی محروم میشود :

الف – امتناع از حضور در مراجع  قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه .

ب – تاخیر در انجام امور ترجمه بدون موجه .

ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه .

د – عدم ارائه دفاتر ، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موراد بازرسی .

ماده 8 ( الحاقی 29/4/1376) – تشکیل دفتر یا موسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقرارت این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم میگردد .

ماده 9 ( الحاقی 29/4/1376 ) – تشکیلات و نحوه ادراه دفتر ، ظوابط ترجمه ، تعرفه حق الزمه مترجم و مرجع تشخیص شرائط مذکور در این قانون به موجب آئین نامه ای میباشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید .

1- ماده 540 قانون مجازاتن اسلامی مصوب 1375- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آن خسارتی برخزانه دولت وارد اورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وراده به شلاق تا 74 یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

2- از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری – مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

ماده1 – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجار تخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث پیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور و یا وسائل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود . در صورتی که ( 3 ) شخص مرتکب بر خلاف ولقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد ها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم یا استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت و یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریهایا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 یال و انفصال ابداز خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود .

 تبصره 1- در کلیه موراد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس )و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای  کیفر حکم دهد .

 تبصره2 – مجازاتشروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مرود خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود . مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه میدر کل یا بالاتر یا همطراز انها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در وصورتی که در مراتب پایین تر می باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند .

آئین نامه اجرائی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 26/4/1376 ، مصوب 1377 قوه قضائیه با اصلاحات بعدی ، در همین مجموعه درج گردیده است .

آیین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی « قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمع اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاقی چند ماده به آن مصوب 26/4/1376 » مصوب 8/9/1384 رئیس قوه قضائیه

فصل اول – تشکیلات

بخش اول – انتخاب ، اشتغال ، تمدید

الف – ترتیب انتخاب

ماده 1( اصلاحی 8/9/1384 ) – قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار از داوطلبان واجد شرایط مترجمی رسمی دعوت مینماید تا در خواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نماید .

ماده 2- در خواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد :

1-یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه .

2- قطعه عکس 4 3 .

3- تصویر مصدق بالاترین مدارک تحصیلی ( داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود . )

4- گواهی عدم سوء پیشینه ( برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوط مبنی ب اشتغال کافی است ) .

5- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .

ماده 3 ( اصلاحی 8/9/1384) – درخواست مترجمی رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت و برای هر داوطلب پرونده جداگانه ای تشکیل می شود . اداره امور مترجمان رسمی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محلی و یا به طریق مقتضی دیگر دوباره صلاحیت داوطلب تحقیق به عمل آورده ، نتیجه را در پرونده وی منعکس مینماید .

ماده 4 ( اصلاحی 8/9/1384) – اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره مترجمان رسمی و یک نفر که به زبان خارجی مربوط تسلط کامل داشته باشد و یک نفر از قضات به انتخاب معاونت حقوقی و توسعه قضائی ریاست قوه قضائیه مطرح میسازد و واجدین صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت میکند . دعوت  کتباً و حداقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان به عمل می آید .

ماده 5 ( اصلاحی 8/9/1384) - امتحان در تهران در تاریخ معین که از طرف اداره امور مترجمان رسمی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار اعلام میشود زیر نظر اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در دو مرحله عمومی و تخصصی زبان به عمل خواهد آمد .

تبصره – هیات ممتحنه از سه نفر اشخاص متبحر در زبان مورد نظر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشکیل میگردد و در صورت عدم دسترسی به تعداد مذکور ممکن است از تعداد کمتر استفاده شود .

6 ماده – امتحان عمومی زبان به صورت کتبی و طرحسوالات چهار گزینه ای در سطح تافل د زبان انگلیسی و هم سطح آن در سایر زبانها خواهد بود .

سوالات امتحانی به صورت تشریحی از زبان مورد نظر و بالعکس خواهد بود .

تبصره 1 – دواطلبانی که در امتحان مرحله عمومی حد نصاب نمره قبولی را احراز نکرده باند میتواند در خواست تجدید نظر بدهند . در این مرحله ورقه امتحان توسط استاد مصحح باز بینی خواهد .

تبصره 2 – برای انجام امتحان مرحله عمومی از بانک سوالات که به همین منظور تشکیل میگردد استفاده خواهدشد .

تبصره 3 – استفاده از فرهنگ لغات در امتحانات تخصصی تشریحی مجاز است .

ماده 7 ( اصلاحی 8/9/1384) – سوالات امتحانی مرحله تخصصی به صورت ترجمه از زبان فارسی به زبان خارجی و بالعکس میباشد و طرح سوالات و تحصحیح اوراق امتحان زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده (4) و توسط هیات مستحنه مذکور در تبصره ماده ( 5) صورت می گیرد و نمره ای که به هر یک  از دو مرحله داده میشود از عدد 100 منظور میگردد و نمره هر ورقه در ذیل آن به حروف و عدد ثبت شده و به امضاء هیات ممتحنه می رسد .

تبصره 1 ( اصلاحی 8/9/1384 ) – حداقل نمره قبولی برای هریک از دو امتحان 50 خواهد بود و در صورتی که در رشته مورد نیاز هیچ یک از داوطلبان نمره مذکور را به دست نیاورند و نیاز مبرمی وجود داشته باشد اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی میتواند با موافقت معاونت حقوقی و توسعه قضائی نمره کمتری را هم بپذیرد .

تبصره 2 ( اصلاحی 8/9/1384)- هر دواطلب میتواند در خواست اعتراض به ورقه خد را ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اعلام نتیجه امتحان به اداره مترجمان رسمی تسلیم نماید و رئیس ادراه امور مترجمان رسمی میتواند ورقه داوطلب را به شخص یا هیات ممتحنه دیگری واگذار نمایئ .

ماده 8 – این ماده در اصلاحات 8/9/1384 حذف شده است .

ماده 9 ( اصلاحی 8/9/1384 ) – اداره امور مترجمان رسمی از قبول شدگان در امتحانان کتبی برای مصاحبه دعوت مینماید مصاحبه زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده ( 4) انجام می گیرد و قبول شدگان در مصاحبه برای کار آموزی معرفی می شوند .

تبصره ( الحاقی 8/9/1384 ) – اعضاء رسمی هیات علمی دانشگاهای معتبر که دارای درجه دکتری در رشته زبان مورد نظر بوده و در ان رشته تدریس مینمایند از شرکت در امتحان و کار آموزی معاف میباشند و نیز داوطلبانی که در رشته زبان مورد تقاض دارای درجه فوق لیسانس یا دکتری باشند ، از شرکت در امتحان عمومی معاف خواهند بود .

ماده 10 ( اصلاحی 8/9/1384) – انتخاب شدگان باید حداقل 3 ماه نزد یک مترجم رسمی همان زبان که حداقل 10 سال تجربه مترجمی رسمی داشته باشند  با معرفی داوطلب و تایید مترجم رسمی مذکور و اداره امور مترجمان رسمی کار آموزی نموده و کار آموز باید در مدت کار آموزی زیر نظر مترجم سرپرست خود گواهی اتمام دوره کار آموزی و پیشرفت تجربی را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید . در غیر این صورت دوره کار آموزی برای یک بار دیگر تمدید خواهد شد .

تبصره – در رشته هائی که سابقه مترجمی رسمی کمتر از 10 سال شرط مققر در فوق از حیث مدت 10 سال رعایت نخواهد شد .

ماده 11 ( اصلاحی 8/9/1384 ) – قبول شدگان در حضور کمیسیون مذکور در ماده ( 4) به شرح زیر سوگند یاد می کنند :

« به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که در امر ترجمه قلم و زبان خود را جز به راستی و حقیقت به کار نبرم و در سمت مترجمی راز دار و امین باشم . »

پس از انقضاء مدت کار آموزی و ارائه گواهی ، اداره امور مترجمان رسمی برحسب تخصص داوطلب پروانه مترجمی رسمی تخصصی والا پروانه مترجمی رسمی به نام داوطلب صادر و پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی به آنان تسلیم می کند پروانه مترجمی باید دارای عکس و نمونه امضائ باشد .

ب- محل و شرائط اشتغال

ماده 12 – مترجم رسمی در غیر حوزه قضائی محل و آدرسی که در پروانه وی منعکس میباشد حق اشتغال ندارد و در صورت عدم اقامت در محل مذکور پروانه تمدید نخواهد شد .

ماده 13 – ( اصلاحی 8/9/1384) – اداره امور مترجمان رسمی در صورت نیاز مشخصات کامل مترجمان را به وسیله رزونامه رسمی و دفترچه های مخصوص منتشر میکند .

ماده 14 ( اصلاحی 8/9/1384)- مترجم رسمی حق تغییر محل کار را از حوزه ای که در پروانه  وی درج گردیده به حوزه دیگر ندارد و هر گونه تغییر محل از شهرستان بهخ تهران به تقاضای مترجم رسمی و موافقت کتبی رئیس دادگستری و اداره امور مترجمان رسمی پس از موفقیت در امتحانات شفاهی و مصاحبه و تصویب معاونت حقویق و توسعه قضائی رئیس قوه قضائیه ممکن خواهد بود و مراتب در پروانه مترجمی درج خواهد گردید .

35 و ماده 15 ( اصلاحی 8/9/1384) – مترجم رسمی می تواند فقط یک دارالترجمه یا موسسه ترجمه رسمی دائر نماید در غیر این صورت به عنوان مختلف از ادامه کار وی توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه جلو گیری به عمل خواهد آمد .

تبصره – اداره مترجمان رسمی موظف است علاوه بر تعقیب قانونی مسوولین دارالترجمه هائی مه برخلاف مققرات این آئین نامه دائر هستند از ادامه فعالیت انها با کمک نیروی انتظامی جلو گیری  به عمل آورد .

ماده 16 ( اصلاحی 8/9/1384) – دایر کردن موسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسوولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسوولین این گونه موسسات طبق کیفری با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت .

ج – تمدید پروانه

ماده 17 ( اصلاحی 8/9/1384)- مترجم رسمی باید با در دست داشتن مفاصا حساب مالیاتی سنوات گذشته یا گواهی مراجعه به دارائی به منظور تصفیه حساب مالیاتی ف هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای تمدید پروانه خود به اداره مترجمان رسمی مراجعه نماید . درصورتی که موجبی برای عدم تمدید نباشدپس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره امور مترجمان رسمی تمدید می شود .

اداره امور مترجمان رسمی و دادگستری شهرستان از تصدیق امضاء مرتجمی که پروانه وی تمدید نشده ممنوع می باشند ، اداره امور مرتجمان رسمی تمدید پروانه را به دادگستری اطلاع میدهد .

فصل دوم – نحوه اداره

ماده 29 ( اصلاحی 8/9/1384) – چنانچه مرتجمین رسمی به صورت موسسه به ترجمه ربانهای مختلف اشتغال داشته باشند موسسه مذکور یکی از مترجمین را به عنوان مدیر موسسه به اداره امور مترجمان رسمی معرفی نماید فرد معرفی شده مسوول نظارت بر اداره کلیه امور موسسه خواهد بود . لکن این امر رافع مسوولیت دیگر مترجم رسمی زبان مورد نظر در قبال تخلفات مرتکب شده نخواهد بود .

ماده 30 ( اصلاحی 8/9/1384) – دادگاه یا هر مقام رسمی دیگر که به مرتجم کار ارجاع میکند باید طرز رفتار او را مراقبت و هر گونه تخلی را که مشاهده نماید و به امور مترجمان رسمی گزارش دهد .

ماده 31( اصلاحی 8/9/1384) – اداره امور مترجمان رسمی موف است اسناد و مدارک تحصیلی و کلا اوراقی را که از طرف مراجع رسمی ذی صلاح برای ترجمه به آن اداره فرستاد میشود در صورت پرداخت هزینه به مترجم رسمی ارجاع و پس از ترجمه و گواهی امضاء اعاده نماید .

ماده 32 ( اصلاحی 8/9/1384) – برای مترجمی زبانهائی که در ان زبان مورد نظر مرتجم رسمی وجود ندارد اداره امور مترجمان رسمی و دادگستری های شهرستانها میتوانند از خبرگان محلی پس از اتیان سوگند التزام به صحت گفتار استفاده کنند .

ماده 33- سازمان ثبت شرکتها تقاضای ثبت موسسات مترجمی را خواهد پذیرفت که علاوه برداشتن شرائط قانونی پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داتشه باشد .

ماده 34 ( اصلاحی 8/9/1384 ) – دارالترجمه هائی که قبل از تاریخ تصویب این آئین نامه دایر بوده اند موظفند از تاریخ لازم الجراء شدن این آئین نامه وضع خود را با مقررات ان تطبیق داده و ادامه فعالیت انها منوط به قبول مسوولیت دارالترجمه از طرف یک نفر مترجم رسمی و موافقت ادراه امور مترجمان رسمی قوه قضائیه میباشد .

ماده 35 ( اصلاحی 8/9/1384 ) – مترجم مسوول باید در دارالترجمه ای که مسسوولیت آن را به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغییراتی که در اداره دارالترجمه موثر است به اصلاح اداره امور مترجمان رسمی قوهقضائیه برساند .

ماده 36 – علامت قوه قضائیه ، نام نام خانوادگی مترجم مسوول و شماره پروانه وی در تابلو  دارالترجمه بدین شرح قید گردد :

قوه قضائیه

دارالترجمه رسمی شماره .... مترجم مسوول ... شماره پروانه مترجمی رسمی .....

تبصره ذیل ماده 15 و ماده 16 37 ( اصلاحی 8/9/1384 ) – کسانی که بدون داشتن پروانه مترجمی از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه مبادرت به تاسیس دارالترجمه و یا ادامه فعالیت غیر قانونی دارالترجمه بنمایند با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و مسوولیت نظارت برصحت اجراء و پیگیری های لازم بر عهده اداره امور مترجمان رسمی است . اداره مزبور موظف است نسبت به شناسائی دارالترجمه هائی که برخلاف مقررات مشغول فعالیت هستند اقدام و ادامه اماکن نیروهای انتظامی نیز از اداره کار آنها جلو گیری به عمل آورد .

فصل سوم – وظائف مترجم رسمی و مقررات انتظامی

الف – وظائف مترجم رسمی

ماده 38- وظائف مرتجم ریمی به قرار زیر است :

1-ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد در خواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم میگردد.

2- ترجمه اظهارات اصحاب دعوی یا وکلاء آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضائی و طرفین معامله یا وکلاء آنان یا شهود در دفاتر اسناد رسمی .

3- گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده است .

ماده 39 – مترجم رسمی باید دارای دفتر ثبت و برگ رسید و مهر به شرح زیر باشد :

1-( اصلاحی 8/9/1384) – دفتر ثبت که شماره ردیف و مشخصات کارهای ارجاعی شامل نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی اگر غیر از صاحب سند باشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد در ان ثبت میشود . این دفتر به وسیله اداره امور مترجمان رسمی تهیه و برگ شماری و منگنه و مهر و در اختیار مترجمین رسمی قرار خواهد گرفت .

2- برگ رسید که نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی ( اگر غیر از صاحب سند باشد ) و تاریخ استرداد و میزان دستمزد ترجمه در ان ثبت و هنگام دریافت سند به متقاضی ترجمه داده می شود .

3- ( اصلاحی 8/9/1384 ) – مهر که در ان نام و نام خانوادگی مترجم و زبانی که مترجم رسمی ان است و شماره پروانه مترجمی رسمی قید ده و مترجم با ان اوراق ترجمه را مهر می کند . دفتر و رسید و مهر مذکور طبق نمونه موجود در اداره امور مترجمان رسمی تهیه می شود .

ماده 40 – مترجم رسمی موظف است :

1-( اصلاحی 8/9/1384) – ترجمه سند را روی برگ مخصوص که شکل و اندازه آن از طریق اداره امور مترجمان رسمی تعیین میشود بدون غلط و قلم خوردگی و حکم و اصلاح به هزینه خود ماشین و در پایان ان مطابقت ترجمه را با اصل تصدیق و با قید تاریخ ترجمه امضاء کند هر گاه ترجمه سندی از یک صفحه تجاوز کند مترجم باید زیر هر صحفه تصریح کند که بیه در صحفه بعد ترجمه شده است و ذیل تمام صفحات را امضاء و آنها را منگنه یا پلمپ نماید و بین امضا< مترجم و متن ترجمه شده نباید فاصله باشد .

تبصره – مترجم رسمی باید در نگهداری اوراق مخصوص ترجمه که با قید شماره و ترتیب در اختیار وی قرار میگیرد نهایت دقت را نماید اوراق مذکور نباید به صورت سفید مهر و امضاء شده در اختیار دیگران قرار گیرد و چنانچه هنگام استفاده اوراق مذکور مخدوش و غیر قابل استفاده گردد باید در محل مطمئن آن را تا سه سال نگهداری نماید.

2- گواهی مطابقت رونوشت یا فتوکپی با اصل اسناد خارجی باید ذیل اوراق مورد گواهی به عمل آید و در صورت تعدد صحفات ، ذیل هر صحفه گواهی و امضاء و به ترتیب بند « یک » با ذکر تعداد و منضمات منگنه یا پلمپ شود .

3-  ( اصلاحی 8/9/1384 ) – مترجم رسمی موظف است تصویری از اصل سند را به انضمام یک نسخه تائید شده از ترجمه آن بایگانی خود تهیه و تا سه سال نگهداری نماید و در صورت مطالبه اداره مترجمان رسمی یا سایر مراجع ذی صلاح ان را ارائه دهد .               

ماده 41 ( اصلاحی 8/9/1384)- مترجمی رسمی نمی تواند از قبول کاری که از طرف اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل بهع او رجوع میشود بدون عذر موجه خود داری کند و یا آن را به تاخیر بیندازد وقت لازم برای ترجمه اسناد و مدارک عندالزوم از طرف اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل تعیین خواهند شد .

ماده 42 ( اصلاحی 8/9/1384 ) -  در صورتی که مترجم رسمی به لحاظ بیماری یا ماموریت یا هر علت دیپری قادر به انجام کار ترجمه نباشد باید به فوریت مراتب را به اداره امور مترجمان رسمی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها به متقاضی اعلام نماید و هر گاه اسناد و اوراق برای ترجمه نزد او باشد این اسناد و اوراق را سریعا مسترد دارد  .

ماده 43 – با دعوت کتبی مقام صلاحتیدار مترجم رسمی مکلف است در محل مقرر حاضر شود مگر این که عذر موجهی داشته باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبول به اصلاح آن مقام برساند .

ماده 44 – مرتجم رسمی باید ضمن رعایت امانت تمام اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراق را که برای ترجمه به او داده میشود جزء جزء و کلمه به کلمه به نحوی که از لحاظ مضنون و مفهوم کاملا با اصل برابر باشد ترجمه نماید و حق ندارد چیزی را حذف و یا اضافه کند و در صورتی که سند مخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسیدی که صاحب سند میدهد قید کند .

تبصره 1- مترجم رسمی میتواند ترجمه رسمی اسناد را با ذکر مرتجم و تریخ ترجمه سند به زبان دیگری ترجمه رسمی نماید .

تبصره2 ( اصلاحی 8/9/1384)- در مورد اسناد رسمی تشخیص مواردی که ترجمه آنها ضرورتی ندارد با ادراه امور مترجمان رسمی است و رعایت دستورات اداره مذکور در این مورد برای مترجم الزامی است .

تبصره 3- ترجمه فاکس و تلکس که صحت متن آن توسط دستگاه مربوط تعیین شده  باشد بلااشکال است .

تبصره4- مرتجم موظف است تصویر اصل سند را به متن ترجمه شده ضمیمه و ÷لم÷ نماید .

ماده 45 – مترجم رسمی مسوول حفظ و مراقبت از اسنادی است که برای ترجمه به او س÷رده میشود و موظف است اسناد را به همان صورتی که تحویل گرفته مسترد دارد .

ب – مقرارت انتظامی

ماده 46 ( اصلاحی 8/9/1384)- هرگاه اشتباه مترجم رسمی به تصدیق دو نفر از مرتجمین رسمی دیگر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی در امر ترجمه محرز شود و خسارتی بایت وجه تمبر و تصدیق امضاء و سایر هزینه های مربوط به امر ترجمه متوجه صاحب سند گردد مترجم موظف است با اخطار اداره امور مترجمان رسمی در جبران خسارت وارده یا جلب رضایت صاحب سند اقدام کند در غیر این  صورت توسط اداره امور مرتجمان رسمی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت .

تبصره – در خصوص این ماده و ماده (43) در صورت احزار عمد مترجم رسمی چنانچه عمل وی مطابق با ماده ( 28) قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 باشد قابل تعقیب کیفری خواهد بود .

ماده 47 ( اصلاحی 8/9/1384)- مرجع تعقیب انتظامی مرتجم رسمی اداره تامور مترجمان رسمی است و همین که از تخلف مرتجم در تهران و سایر شهرستانها را سا یا حسب اعلام مراجع رسمی یا شکایت اشخاص اطلاع حاصل نماید مکلف است تقاضای تعقیب وی را زا هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی که محل تشکیل آن در اداره امور مترجمان رسمی خواهد بود  درخواست نماید .

تبصره ( اصلاحی 8/9/1384)- دفتر اداره امور مترجمان رسمی عهده دار امور دفتر هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز خواهد بود .

ماده 48( اصلاحی 8/9/1384)- اداره امور مترجمان رسمی در هر رشته از زبانهائی که برای آنها مترجم رسمی وجود دارد 2 نفر را به عنوان اعضاء هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی به معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه معرفی مینماید که ÷س از تصویب رئیس قوه قضائیه کتبا به این سمت منصوب خواهند شد .

ماده 49( اصلاحی 8/9/1384)- دفتر همزان با تسلیم در خواست رسیدگی اداره امور مترجمان رسمی برای تعقیب مترجم رسمی به مراجع انتظامی شکایت اداره امور مترجمان رسمی را به مترجم ابلاغ وی میتواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را به دفتر ارسال یا تسلیم نماید .

ماده50 ( اصلاحی 8/9/1384)- دفتر با وصول پاسخ یا عدم وصول آن ظرف  مهلت مقرره مراتب را به مرجع انتظامی گزارش و مرجع مذکور به دعوت از نماینده ادراه امور مرتجمان رسمی و مترجم رسمی مورد تعقیب رسیدگی خواهد نمود . عدم حضور مترجم رسمی یا نماینده اداره امور  مترجمان رسمی مانع رسیدگی به مورد یا موارد تخلف نخواهد بود.

ماده 51( اصلاحی 8/9/1384) – معاونت حقوقی و توسعه قضائی میتواند همین که از سوء رفتار و اخلاق متارجم رسمی مطلق شد و یا این که نامبرده را فاقد یکی از شرائط بند های « ج» الی « ز» از ماده (6) این قانون تشخیص داد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و همچنین در مواردی که اشتغال او را به مترجمی منافی یا حیثیت مترجمی رسمی  تشخیص داد تقاضای تعلق وی را از شغل مترجمی از هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی می نماید . تعلق مرتجم رسمی موکول به رای هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی خواهد بود .

ماده 52- چنانچه مترجم رسمی به اتهام ارتکاب بزهی تحت پیگرد مراجع قضائی قرار گیرد و عمل ارتکابی به تشخیص مرجع انتظامب ( اداره امور مترجمان رسمی ) مغایر با شوون مترجم رسمی باشد از سمت مترجمی رسمی معلق خواهد شد و در صورت صدور رای قطعی برائت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب رفع تعلیق به عمل خواهد آمد . چنانچه درباره متهم قرار تعلیق تعقیب کیفری با حکم به تعلیق اجراء مجازات صادر شود ، رفع تعلیق وی با مرجع انتظامی خواهد بود 

فصل چهارم – حق الزمه مترجم

ماده 53( اصلاحی 8/9/1384)- حق الزمه مترجم رسمی به قرار زیر است :

1( اصلاحی 26/3/1384 اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه )- برای ترجمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه 160 ( یکصد و شصت ) ریال .

2( اصلاحی 26/3/1383 اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه )- برای ترجمه های فوری هر کلمه 240 ( دویست و چهل ) ریال .

1 و 2 . با توجه به مفهوم ماده باید این کلمه « پیگرد » باشد لکن در مجموعه قوانین سال 1377 سهوا ( پیگرد ) چاپ شده است .

3 -( اصلاحی 26/3/1383 اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ) – برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی غیر فوری از زبان بیگانه به فارسی یا بالعکس و به تناسب تعداد کلمات فنی و تخصصی هر کلمه از 200 ( دویست ) ریال تا 320 ( سیصد و بیست ) ریال .

4( اصلاحی 26/3/1383 اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه – برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی فوری از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه 240 ( دویست و چهل ) ريال تا 360 ( سیصد و شصت ) ريال به تشخیص اداره امور مرتجمان رسمی با دادگستری محل .

5- کلمات مرکب از قبیل کتابخانه و دهکده یک کلمه محسوب میشود .

6- حروف ربط و اضافه یک کلمه محسوب میشود .

7- در ترجمه اعداد تا 5 رقم مستقل یک کلمه به شماره ممی رود .

8( اصلاحی 26/3/1383 اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ) – هر صحفه از نسخ اضافی 3000 ( سه هزار ) ريال و بابت حق امضاء مترجم برای هر صحفه از نسخ اضافی 2000 ( دوهزار ) ريال .

9 ( اصلاحی 26/3/1383 اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ) – حق الزمه گواهی مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده ( 75) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وسیله مترجم رسمی انجام شود هر صحفه 2500 ( دو هزار و پانصد ) ریال است .

10( اصلاحی 26/3/1383 اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ) – حق الزمه مترجم برای ترجمه شفاهی تایک ساعت ( 000، 100) یکصد هزار ریال و مازاد بر یک ساعت به ازاء هر ساعت اضافی سی هزار ریال ( 000،30) خواهد بود که متقاضی باید از تشکیل جلسه حداقل حق الزمه را به طور علی الحساب در صندوق دادگستری تودیع و قبض ان را ارائه نماید .

1- با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه ههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب 1379 ، در این خصوص ماده ( 58 ) قانون فوق الذکر به شرح زیر حاکم میباشد .

ماده 58- در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید  پیوست دادخواست شود . سخت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورنی کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .

11 – هزینه سفر مترجمان رسمی بر طبق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری و مندرج در آئین نامه مربوط و اصلاحات بعدی خواهد بود .

12- پول تمبر ترجمه و نسخ اضافی و هزینه  پلمپ به عهده متقاضی است .

ماده 54( اصلاحی 8/9/1384) – در صورت اقتضاء از طرف اداره امور مترجمان رسمی در خرداد دماه هر سال کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره امور مترجمان رسمی از نماینده معاونت حقوقی و توسعه قضائی رئیس قوه قضائیه و 2 نفر مترجم رسمی به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشکیل و با توجه به افزایش یا کاهش هزینه زندگی نسبت به تعدیل حق الزمه ترجمه رسمی مندرج در ماده ( 53) آئین نامه اقدام خواهد شد .

تبصره ( الحاقی 25/4/1382) – در صورتی که قاضی تعیین شده از شهرستان مربوطخ منتقل ، بازنشسته و با به هر علتی از خدمت منفصل شود یا حضور نداشته باشد ، تا تعیین قاضی دیگر یا حضور وی ، وظیفه مزبور به عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی به عهده معاون حقوقی و توسعه قضائی او خواهد بود .

ماده 55( اصلاحی 8/9/1384) – امضاء مترجم ذیل ترجمه یا رونوشت یا فتوکپی اسناد و اوراق در مرکز وسیله اداره امور مترجمان رسمی و در شهرستانها وسیله یکی از قضات دادگستری محل که به پیشنهاد اداره امور مترجمان رسمی و تصویب معونت حقوقی و توسعه قضائی تعیین خواهد شد تصدیق و به مبلغ مقرر قانونی تمبر الصاق میشود .

ماده 56( اصلاحی 8/9/ 1384 )- در صورت تعلیق یا انفصال یا غیبت طولانی یا حجر یا بیماری طولانی یا فوت مترجم رسمی بنا به تقاضای اداره امور مترجمان رسمی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها برگها و اسناد و دفاتر راجع به امور ترجمه جمع آوری و به اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل ارسال گردد در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی متعلق به مردم باشد باید در قبال اخذ رسید به صاحبان انها مسترد شود .

ماده57 – از تاریخ قابل اجراء شدن این آیین نامه ها ، کلیه ایین نامه های مربوط به مترجمان رسمی ملغی است .

ماده 58- این آیین نامه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی قابل اجرائ است .

ماده 59- این آیین نامه در 58 ماده و 18 تبصره تصویب می شود .

-این ایین نامه اصلاحی در مورد شرکت کنندگان در امتحانات 20/6/1384 هم قابل اجرا است . ( بند 9 آیین نامه اصلاحی 8/9/1384)

شماره 10665/85/1

رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه اصلاحیه ماده 54 آئین نامه اجرائی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی که در تاریخ 6/6/1385 به تایید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد .

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه – عبدالرضا ایزد پناه

اصلاحیه ماده 54 آیین نامه اجرائی قانون راجع به ترجمه اظهارات  و اسناد در

محاکم و دفاتر رسمی

ماده 54 آئین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفارت رسمی به شرح زیر اصلاح میشود :

ماده 54- در صورت اقتضاء هر 5 سال یک بار به دعوت اداره امور مترجمین رسمی کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مترجمین رسمی و مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین رسمی قوه قضائیه و یکی از قضات اداره حقوقی به انتخاب معاون حقوقی و توسعه قضائی و با شرکت 2 نفر از مترجمین رسمی به انتخاب اداره امور مترجمین رسمی تشکیل و با توجه به افزایش یا کاهش تورم و سایر عوامل و مقتضیات نسبت به تعدیل حق الزمه ترجمه رسمی مندرج در ماده 53 آئین نامه اظهار نظر خواهد بود .

نظریه کمیسیونی وسیله مدیر کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین رسمی به اطلاع معاون حقوقی و توسعه قضائی خواهد رسید . در صورت موافقت آن معونت با نظریه کمیسیون مراتب جهت تصویب به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد شد . چنانچه مورد تصویب واقع شود ان مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بود .

رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی