مترجم رسمی

 

مترجم رسمی دادگستری مترجم ایران مترجم رسمی ایران

« نکات مهم » در مورد مترجم رسمی و حدود وظایف و اختیارات مترجم رسمی

1- مطابق قوانین مورد عمل ، مترجم رسمی فقط میتواند یک دارالترجمه ( دفتر ترجمه رسمی )  دایر کند ، بنا بر این چنانچه توسط مترجم رسمی بیش از یک دارالترجمه تاسیس شود از ادامه کار وی جلو گیری بعمل میآید .

2- قیدعلامت قوه قضائیه ، نام و نام خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلو های دفاتر ترجمه رسمی (دارالترجمه ها) الزامی است .

3- مهر و امضا ء معرفی شده مترجم به اداه امور مترجمان رسمی قوه قضائیه منحصر به استفاده در سر برگهای رسمی قوه قضائیه است ، لذا استفاده از ان ذیل اوراق ترجمه سده غیر رسم خلاف مقررات بوده و باید از چنین اقدامی اجتناب نمود .