نرخ ترجمه فرانسه دارالترجمه و دفاتر ترجمه فرانسوی

هزینه ترجمه فرانسه

تعرفه ترجمه فرانسه

نرخ ترجمه فرانسه

نرخ/تعرفه/هزینه  ترجمه رسمی زبان فرانسه   نرخ/تعرفه/هزینه  ترجمه رسمی فرانسه

نوع سند

قيمت به تومان

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه دفترچه بیمه

40000

هزینه ترجمه مشخصات هر فرزند

4000

ترجمه توضيحات شناسنامه

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه گذرنامه

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه خلاصه فوت

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه گواهي تجرد

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه گواهي ولادت

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه سند ازدواج

55000
 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه رونوشت سند ازدواج

55000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه سند طلاق

55000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسهرونوشت سند طلاق

55000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه سند ملك (عادي)

55000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه سند وسائط نقليه(سند ماشین)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه گواهي عدم سوء پيشينه

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه وصيتنامه (تا 10 سطر)

60000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه وكالتنامه (تا 10 سطر)

60000

 

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

ترجمه وکالتنامه بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

ترجمه فرانسوی اجاره نامه  (تا 10 سطر)

60000

ترجمه بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

60000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه بنچاق (تا 10 سطر)

60000

ترجمه بنچاق بالاي 10 سطر (هر سطر)

400

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه تعهدنامه (تا 10 سطر)

50000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه اقرارنامه (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه انوع قرارداد صفحه ای

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه كارت (انواع كارت)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه حكم دادگاه (هر صفحه)

55000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

10000

 

                  

 

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

10000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه گواهي كار (تا 5 سطر)

40000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه قبض (انواع قبوض)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه دفتر چه هاي بانكي

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه گواهي موجود بانك

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه جواز كسب (انواع جواز كسب)

40000

 

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه اساسنامه (هر صفحه)

40000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

45000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

هزینه ، تعرفه،نرخ ترجمه زبان  فرانسه ليست بيمه (هر صفحه)

40000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

4000

 

قیمت ترجمه فارسی به فرانسه