نرخ تعرفه ترجمه به زبان سوئدی نرخ دارالترجمه رسمی سوئدی

نرخ/ هزینه / تعرفه ترجمه به زبان سوئدی 

نوع سند جهت ترجمه به سوئدی 

قيمت ترجمه زبان سوئدی  به تومان

 نرخ ترجمه زبان سوئدی  شناسنامه (افراد مجرد و كودك)           160000

هزینه ترجمه  سوئدی  شناسنامه (افراد متاهل)                         175000

تعرفه ترجمه مشخصات فرزندان                                        10000 

نرخ ترجمه سوئدی  توضيحات شناسنامه                               10000

هزینه ترجمه سوئدی  گذرنامه                                          170000

تعرفه ترجمه سوئدی  خلاصه فوت                                     170000

نرخ ترجمه سوئدی  گواهي تجرد                                       170000

هزینه ترجمه سوئدی  گواهي ولادت                                  160000

تعرفه ترجمه سوئدی  سند ازدواج                                    250000

 نرخ ترجمه سوئدی  رونوشت سند ازدواج                         2500000

هزینه ترجمه سوئدی  سند طلاق                                    300000

 تعرفه ترجمه سوئدی  رونوشت سند طلاق                       300000

نرخ ترجمه سوئدی  سند ملك (عادي)                              300000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)                10000

 تعرفه ترجمه سوئدی  سند وسائط نقليه (سند ماشین)              1900000

 تعرفه ترجمه سوئدی  گواهي عدم سوء پيشينه                    170000

هزینه ترجمه سوئدی  وصيتنامه  (تا 10 سطر)                   2600000

بالای 10 سطر (هر سطر)                                          10000

نرخ ترجمه سوئدی  وكالتنامه (تا 10 سطر)                    2600000

بالاي 10 سطر (هر سطر)                                           10000

مبایعه (تا 10 سطر)                                                260000

بالاي 10 سطر (هر سطر)                                         10000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)                                          250000

بالای 10 سطر (هر سطر)                                        10000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)                               240000

بالای 10 سطر (هر سطر)                                      10000

بنچاق (تا 10 سطر)                                           300000

بالای 10 سطر (هر سطر)                                     10000

تعهدنامه (تا 10 سطر)                                         280000

بالاي 10 سطر (هر سطر)                                      10000

 نرخ ترجمه سوئدی  اقرارنامه (تا 10 سطر)                 300000

نرخ ترجمه سوئدی  هر نوع سندی كه در سربرگهای رسمی تنظيم شده باشد (تا 10 سطر)                   340000

بالاي 10 سطر (هر سطر)                                                                                          10000

نرخ ترجمه قرارداد {متون فارسی و متون انگليسی نوشته شده در آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا}   320000-340000

هزینه ترجمه سوئدی  كارت (انواع كارت)                                                                         160000

تعرفه ترجمه سوئدی  حكم دادگاه (هر صفحه)                                                                      300000

نرخ ترجمه سوئدی  گواهينامه‌های (تحصيلی و فنی ـ حرفه‌ای)                                                 170000

تعرفه ترجمه سوئدی  ريز نمره (هر ترم دانشگاهی)                                                             60000     

 تعرفه ترجمه سوئدی  ريز نمرات (هر ترم دبيريستان)                                                         60000

نرخ ترجمه سوئدی  گواهي كار (تا 5 سطر)                                                                     200000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (برای هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)                                           10000

 نرخ ترجمه سوئدی  سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)                                               170000

هزینه ترجمه سوئدی  قبض (انواع قبوض) برق تلفن موبایل                                                   170000

هزینه ترجمه سوئدی  فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)                                                   170000

نرخ ترجمه سوئدی  پرينت حساب بانكي (هر صفحه)                                                         190000

 نرخ ترجمه سوئدی  دفتر چه هاي بانكي                                                                      190000

 نرخ ترجمه سوئدی  گواهي موجود بانك                                                                       190000

هزینه ترجمه سوئدی  جواز كسب (انواع جواز كسب)                                                       190000

 نرخ ترجمه سوئدی  اساسنامه (هر صفحه)                                                                   220000

 نرخ ترجمه سوئدی  رزنامه رسمي (تا 10 سطر)                                                           220000

بالای 10 سطر (هر سطر)                                                                                       10000

هزینه ترجمه سوئدی  ليست بيمه (هر صفحه)                                                                220000

هزینه ترجمه سوئدی  مدارك صادره خارج از كشور (تا 5 سطر)                                         200000

بالای 5 سطر (هر سطر)                                                                                      10000

نرخ ترجمه غير رسمی به زبان انگلیسی - قيمت ها به تومان می باشد

قیمت ترجمه سوئدی  ـ فارسی متون عادی (هر صفحه)                                                   170000

تعرفه ترجمه سوئدی  ـ فارسي متون تخصصی (هر صفحه)                                             190000

تعرفه ترجمه فارسی ـ سوئدی  متون عادی (هر صفحه)                                                  170000

هزینه ترجمه فارسی ـ سوئدی  متون تخصصی (هر صفحه)                                   190000الي 220000   

نرخ ترجمه شفاهی (8 ساعت كاری) سوئدی                                                              10000000

نرخ ترجمه سوئدی  نوار و فيلم (هر دقيقه) (حد اقل 20 دقيقه) (پياده سازی)                            100000

نرخ ترجمه سایر زبان ها به تفکیک هر زبان بصورت مجزا در ستون سمت راست موجود است و همچنین نرخ ترجمه های تخصصی نیز بصورت کامل در سایت موجود است .

تعرفه دارالترجمه سوئدی سال 97   قیمت ترجمه رسمی مدارک به زبان سوئدی 98  لیست قیمت خدمات دارالترجمه رسمی سوئدی در سال 1397