هزینه تعرفه نرخ ترجمه ترکی استانبولی

هزینه ترجمه ترکی

نرخ ترجمه زبان ترکی

تعرفه ترجمه ترکی استامبولی به صورت زیر است

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

نرخ/تعرفه/هزینه  ترجمه رسمی ترکی استانبولی/استامبولی نرخ/تعرفه/هزینه  ترجمه رسمی ترکی استانبولی/استامبولی

نوع سند برای ترجمه به ترکی استانبولی

قيمت هر ترجمه به ترکی استامبولی به تومان

نرخ ترجمه شناسنامه به ترکی استانبولی(افراد مجرد و كودك)

50000

هزینه دفترچه بیمه به ترکی استانبولی

50000

قیمت مشخصات هر فرزندبه ترکی 

5000

تعرفه توضيحات شناسنامه به ترکی 

5000

نرخ ترجمه گذرنامه به ترکی استامبولی 

50000

قیمت ترجمه خلاصه فوت در دارالترجمه استانبولی 

50000

هزینه ترجمه گواهي تجرد در دارالترجمه ترکی استامبولی 

50000

قیمت ترجمه گواهي ولادت به ترکی در دارالترجمه داریان

50000

نرخ ترجمه رسمی سند ازدواج به ترکی استانبولی 

5000

هزینه ترجمه ترکی رونوشت سند ازدواج

50000

قیمت ترجمه ترکی سند طلاق

50000

نرخ ترجمه زبان ترکی رونوشت سند طلاق

50000

قیمت ترجمه ترکی استانبولی سند ملك (عادي)

50000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

5000

نرخ دارالترجمه برای ترجمه ترکی سند وسائط نقليه

50000

نرخ ترکی دارالترجمه برای گواهي عدم سوء پيشينه

50000

قیمت ترجمه وصيتنامه به ترکی استانبولی(تا 10 سطر)

60000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

ترجمه ترکی وكالتنامه (تا 10 سطر)

60000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

60000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

بنچاق (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

تعهدنامه (تا 10 سطر)

50000 

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

اقرارنامه (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

انوع قرارداد صفحه ای

50000

كارت (انواع كارت)

50000

حكم دادگاه (هر صفحه)

50000

گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

50000

ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

10000

ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

10000

گواهي كار (تا 5 سطر)

50000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

5000

سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

50000

قبض (انواع قبوض)

50000

فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)

50000

پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

50000

دفتر چه هاي بانكي

50000

گواهي موجود بانك

50000

جواز كسب (انواع جواز كسب)

5000

 

نرخ ترجمه زبان ترکی اساسنامه (هر صفحه)

50000

رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

55000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

ليست بيمه (هر صفحه)

50000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

5000
 

هزینه ترجمه مدارک به ترکی استانبولی هزینه ترجمه ترکی استانبولی