هزینه تعرفه نرخ ترجمه عربی

نرخ ترجمه عربی

هزینه ترجمه عربی

قیمت ترجمه عربی تعرفه ترجمه عربی سال 99

نرخ/تعرفه/ هزینه  ترجمه رسمی عربی  نرخ ترجمه تخصصی زبان عربی رو از منوی سمت لینک نرخ ترجمه تخصصی دریافت کنید.

نوع سند

قيمت به تومان

قیمت ترجمه عربی شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

40000

ترجمه مشخصات هر فرزند

4000

ترجمه توضيحات شناسنامه

4000

نرخ ترجمه زبان عربی گذرنامه

40000

قیمت عربی ترجمه خلاصه فوت

40000

هزینه ترجمه عربی گواهي تجرد

40000

هزینه ترجمه زبان عربی گواهي ولادت

40000

نرخ ترجمه عربی سند ازدواج

50000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

نرخ ترجمه عربی رونوشت سند ازدواج

5000

قیمت  ترجمه عربی سند طلاق

50000

قیمت ترجمه عربی رونوشت سند طلاق

50000

هزینه ترجمه رسمی سند ملك (عادي)

50000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

4000

تعرفه ترجمه عربی سند وسائط نقليه

40000

قیمت ترجمه عربی گواهي عدم سوء پيشينه

40000

هزینه ترجمه عربی وصيتنامه (تا 10 سطر)

50000

نرخ ترجمه بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

نرخ ترجمه عربی وكالتنامه (تا 10 سطر)

50000

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

قیمت عربی  ترجمه اجاره نامه  (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

قیمت ترجمه به زبان عربی برای برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

تعرفه ترجمه عربی برای بنچاق (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

قیمت ترجمه عربی تعهدنامه (تا 10 سطر)

50000 

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

ترجمه بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

قیمت ترجمه عربی اقرارنامه (تا 10 سطر)

50000

ترجمه بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

نرخ ترجمه عربی انوع قرارداد صفحه ای

40000

نرخ ترجمه عربی كارت (انواع كارت)

40000

هزینه ترجمه عربی حكم دادگاه (هر صفحه)

550000

ترجمه زبان عربی گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌ای)

40000

نرخ ترجمه عربی ريز نمره (هر ترم دانشگاهی)

9000

 

                  

قیمت ترجمه زبان عربی ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

9000

ترجمه عربی گواهي كار (تا 5 سطر)

40000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

4000

ترجمه زبان عربی سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

40000

ترجمه زبان عربی قبض (انواع قبوض)

40000

قیمت ترجمه فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)

40000

قیمت ترجمه عربی پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

40000

هزینه ترجمه عربی دفتر چه هاي بانكي

40000

ترجمه عربی گواهي موجودی بانكی

40000

قیمت عربی ترجمه جواز كسب (انواع جواز كسب)

40000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

تعرفه دارالترجمه عربی برای ترجمه اساسنامه (هر صفحه)

40000

نرخ ترجمه عربی رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

40000

ترجمه بالاي 10 سطر (هر سطر)

4000

قیمت ترجمه عربی ليست بيمه (هر صفحه)

40000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

4000

هزینه ترجمه عربی به فارسی