سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا

دارالترجمه مورد تایید سفارت المان و اتریش

سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری

سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری تایید مدارک ترجمه شده به زبان ترکی آذری  در تهران

مدارک ترجمه شده برای آدربایجان و سفارت آربایجان باید به زبان ترکی آذری ترجمه شده باشد.دارالترجمه داریان ترجمه مدارک ترکی آدری به فارسی و فارسی به ترکی آدری رو انجام می دهد .جهت تایید ترجمه آذری مدارک ترکی آذربایجانی در سفارت سفارت آذربايجان به آدرس ذیل مراجعه کنید ( آدرس سفارت آذربایجان در تهران )             

فرمانيه خيابان شهيد صالحی خيابان شهيد وطن پور شماره ۳۰

دارالترجمه سفارت یونان

دارالترجمه سفارت یونان در تهران مترجم رسمی سفارت یونان دارالترجمه رسمی به انگلیسی

دارالترجمه رسمی داریان ترجمه رسمی زبان انگلیسی برای ویزای یونان انجام میدهد هم ترجمه رسمی و هم تایید سفارت یونان را برای ترجمه شما می گیریم.با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت یونان به شرح زیر است

 سفارت یونان

۲۰۵۰۵۳۳- ۲۰۵۳۷۸۴       

 آفريقا بلوار اسفنديار شماره 43

دارالترجمه رسمی سفارت هلند

سفارت هلند و ترجمه زبان هلندی ترجمه مدارک برای سفارت هلند

دارالترجمه مورد تایید سفارت هلند مترجم هلندی دارالترجمه رسمی هلندی در تهران تایید مدارک سفارت هلند

. اگر دنبال دفتر ترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای سفارت هلند می گردید با دفتر ترجمه  رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت هلند در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت

دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان

دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان در تهران مترجم سفارت مجارستان دارالترجمه مورد تایید سفارت مجارستان

. اگر دنبال دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت مجارستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها رو از سفارت مجارستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت مجارستان  می روید این آدرس سفارت مجارستان در تهران است

دارالترجمه سفارت کرواسی

دارالترجمه سفارت کرواسی دارالترجمه رسمی سفارت کروات

. دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کرواسی می خواهید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهد و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت کرواسی در تهران می گیرد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کرواسی می روید این آدرس سفارت کرواسی در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت کروواسی                 در تهران / ایران

۲۵۸۷۰۳۹-۲۵۸۹۹۲۳        

دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه

دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه و مترجم رسمی سفارت قبرس دارالترجمه مورد تایید سفارت قبرس در تهران

اگر ترجمه ترکی برای سفارت قبرس ترک می خواهید و یا ترجمه انگلیسی برای سفارت قبرس یونانی با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت قبرس هم به شرح زیر است.

آدرس و شماره تماس سفارت قبرس در تهران / ایران           

 

قبرس

سفارت فنلاند و ترجمه رسمی مدارک

آدرس سفارت فنلاند ترجمه فنلاندی مترجم فنلاند دارالترجمه سفارت فنلاند

اگر ترجمه رسمی یا دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت فنلاند می خواهید با دارالترجمه فنلاندی داریان تماس بگیرید . ترجمه شما را انجام و به تایید سفارت فنلاند در تهران می رسانیم. دارالترجمه داریان دارالترجمه مورد تایید سفارت فنلاند است و ترجمه مدارک شما را به تایید سفارت فنلاند می رساند.

آدرس و تماس سفارت فنلاند در تهران / ایران      

021-23512250

ادرس دارالترجمه سفارت فرانسه

ادرس دارالترجمه رسمی سفارت فرانسه در تهران مترجم سفارت فرانسه

دارالترجمه رسمی داریان ترجمه فرانسوی را انجام و به تایید سفارت فرانسه در تهران می رساند.

آدرس و شماره تماس سفارت فرانسه در تهران      

021-64094000

خيابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۵

سفارت فرانسه برای هر مدرک 28000 تومان میگیرد و روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 تا 11 کار میگیرد

........................................................................

سفارت ایران در فرانسه / پاریس

دارالترجمه سفارت صربستان

آدرس سفارت صربستان جهت تایید ترجمه رسمی مدارک

دارالترجمه سفارت صربستان

دارالترجمه داریان ترجمه شما را برای ارائه به سفارت صربستان در تهران انجام میدهد.علاوه بر ترجمه رسمی مدارک شما برای سفارت تایید ترجمه های شما رو از سفارت صربستان نیز می گیریم .اگر خئ شما هم مراجعه کنید آدرس سفارت صربستان این هست.

آدرس و شماره تماس سفارت صربستان در تهران