راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی

راهنمای تایید ترجمه گواهی کار شرکت ها و ترجمه گواهی کار ادارات دولتی به زبان انگلیسی در دارالترجمه رسمی و نحوه تایید ترجمه ان در اداره امور مترجمان رسمی

ترجمه گواهی های کار صاده از مهد کودکها

 

ترجمه گواهی های کار صاده از مهد کودکهادر دارالترجمه  :

گواهی های صادره  از مهد کودکها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه به زبان های عربی و انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد .

ترجمه گواهی کار واحد های صنفی به زبان انگلیسی و روسی برای ویزای سفارت

ترجمه گواهی های کار صادره ازواحد های صنفی مختلف در دارالترجمه داریان به زبان انگلیسی و روسی :

 گواهی های مربوز به واحد های صنفی مثل خیاطی یا کفاشی یا فروشنده گان مختلف  با تایید اتحادیه صنفی ذیربط  یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

 

ترجمه گواهی کار شرکت ها

 

ترجمه گواهی های کار صادره از شرکتهادر دارالترجمه رسمی :به انگلیسی یا هر زبانی 

گواهی های کار صادره از شرکت ها ی خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمهرسمی در دارالترجمه است در صورتیکه در گواهی کار صادره ، مدرک تحصیلی قید شده اشد ، ارائه مدرک تحصیلی به دارالترجمه جهت تایید ترجمه لازم است .

 

ترجمه گواهی کار ادارات موسسات دولتی

ترجمه انگلیسی گواهی های کار از موسسات و ادارات دولتی در دارالترجمه داریان به زبان انگلیسی و عربی و روسی و دیگر زبان ها :

گواهی ها کار صادره از ادارات با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

در ضمن در صورت قید میزان تحصیلات ارائه اصل دانشنامه به دارالترجمه ضروری است

ترجمه گواهی کار بیمارستان

 

ترجمه گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاههادر دارالترجمه رسمی :به انگلیسی یا هر زبانی

گواهی های کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد.

 

ترجمه گواهی کار مطب پزشک دندانپزشک

ترجمه گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان در دارالترجمه رسمی  :

گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی تایید نمی شود و باید لیست بیمه کارمند و مجوز فعالیت پزشک همراه گواهی باشد . و یا به تایید وزارت بهداشت رسیده باشد در این صورت  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

ترجمه گواهی آژانس هواپیمایی گردشگری

ترجمه گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و روسی و فرانسه :

گواهی های صادره ازآژانسها وموسسات گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره میشوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .