ترجمه رسمی سند طلاق

ترجمه رسمی سند طلاق قانون ترجمه رسمی طلاق نامه در دارالترجمه های رسمی ایران

 

ترجمه سند طلاق:ترجمه طلاق نامه به زبان اسپانیایی و ایتالیایی و انگلیسی و ترکی  دیگر زبان ها

براي ترجمه رسمی سند طلاق در دارالترجمه رسمی ، همراه داشتن شناسنامه یکی از طرفین طلاق ضروری است.

سند طلاق یا رونوشت محضری (برابر اصل دفترخانه صادر کننده سند طلاق ) در صورتی که  مهر دفتر ثبت طلاق داشته باشد  با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه رسمی توسط مترجم در دارالترجمه است .

رونوشت سند طلاق یا ترجمه سند طلاق المثنی در صورتي كه خوانا و بدون قلمخوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه است.