ترجمه-رونوشت-ازدواج-دارالترجمه

الزامات ترجمه رسمی رونوشت محضری سند ازدواج   در دارالترجمه را برای ما بنویسید؟

این سوال بسیاری از مشتریان است 

ترجمه رونوشت سند ازدواج (عقدنامه) به زبان های انگلیسی و آلمانی و سوئدی و نروژی و دانمارکی و چینی :

براي ترجمه رونوشت سند ازدواج در دارالترجمه رسمی ، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.

رونوشت سند ازدواج در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید دراداره مترجمان رسمی  است


برای دریافت نمونه ترجمه سند ازدواج به این لینک و برای دریافت  نمونه رونوشت سند ازدواج به زبان انگلیسی  این لینک را کلیک کنید .

هزینه ترجمه رونوشت سند ازدواج

گرفتن رونوشت سند ازدواج برای ترجمه رسمی

فرم ترجمه سند ازدواج