ترجمه سند ازدواج آلمانی انگلیسی

ترجمه عقدنامه ترجمه سند ازدواج به زبان آلمانی و روسی و انگلیسی و دیگر زبان ها

براي ترجمه رسمی سند ازدواج در  دارالترجمه ، همراه داشتن شناسنامه يكي از ذوجين الزامي است . مدارک لازم برای ترجمه سند ازدواج

 سند ازدواج در صورتي كه خوانا و بدون قلم خوردگي و دارای مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل ترجمه توسط دارالترجمه رسمی است.  

عقد انقطاعي (مدت دار) یا عقد موقت قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نيست   البته ما با مهر دارالترجمه انجام میدیم ولی نه رسمی

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می باشد گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی ( عراقی و افغانستان ) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزرات کشور و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه توسط مترجم رسمی است ازدواج موقت و اقرار بزوجیت در صورتی ترجمه رسمی  میشود که مثل اقرار نامه در سر برگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد قید شروط ضمن عقد زوجین در ترجمه الزامی است .

ترجمه سند ازدواج المثنی همان رونوشت است و مشکلی ندارد رسمی انجام می شود