ترجمه عربی انگلیسی

 

ترجمه انگلیسی به عربی و ترجمه زبان عربی به زبان انگلیسی

خوش آمدید

دارالترجمه داریان در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر بدون نیاز به برگرداندن به  فارسی متون شما رامستقیما  از انگلیسی به عربی ترجمه   می نماید . ترجمه انگلیسی به عربی توسط مترجمین توانا و آشنا به این حوزه ترجمه انجام می شود . البته این موضوع مربوط به ترجمه های غیر رسمی است یعنی ترجمه هایی که مدرک و سند نمی باشند و مدارک رسمی انگلیسی لازم است اول توسط مترجم انگلیسی به فارسی ترجمه و سپس توسط مترجم عربی از فارسی به عربی  ترجمه شود  و این ناشی از این است که ما  در ایران مترجم رسمی انگلیسی به عربی نداریم . 

جهت دریافت نرخ ترجمه انگلیسی  به عربی  به صفحه هزینه های ترجمه که در زیر لینک آن آمده مراجعه فرمایید .

نرخ ترجمه عربی