ترجمه مدارک خارجی

« ترجمه اسناد و مدارک صادره از خارج از کشور از زبان انگلیسی به فارسی  »این وضعیت در مورد ترجمه مدارک خارجی از کلیه زبان ها صدق می کند و خاص انگلیسی نیستند

فرقی ندارد این مدارک تحصیلی مهاجرتی شخصی و یا شرکتی باشد در هر صورت شامل موراد زیر خواهد بود

برای ترجمه رسمی مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تایید کنسولی ایران در کشور محل صدور ، مدارک مزبور باید به  تایید وزارت امور خارجه نیز برسد تا قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی را داته باشد .

گواهی های صادره از طرف سازمانهای دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارتخانه های خارجی قابل ترجمه رسمی نمی باشد لازم است  گواهی های مزبور فاقد عنوان باشد که در اینصورت قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است .

گواهی های صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه نیست .

 توضیح مدیر سایت

البته این منطقی نیست چون یک شرکت ممکن است در خارج ایران نمایندگی داشته باشد و باید حقوق کارمندشو به ارز همان کشور پرداخت کند . قابل  توجه اداره مترجمان رسمی