ترجمه مدارک و گواهی پزشک پزشکی

ترجمه مدارک و گواهی پزشک پزشکی ترجمه نسخه پزشک به انگلیسی و آلمانی

دارالترجمه مدارک پزشکی داریان ترجمه نسخه پزشک

ترجمه گواهی پزشکی در دارالترجمه
ترجمه رسمی اسناد و مدارک و پرونده ها ونسخه های پزشکی و دارویی در دارالترجمه رسمی داریان، ترجمه رسمی برگه های گزارش پاراکلینکی، ترجمه تست های آزمایشگاهی (بیوشیمی خون، ادار، مایعات بدن، تست مایع مغزی نخاعی، تست های سرولوژیک، آنتی بیوگرام، تست های هایپرسنسیتیویتی، تست رد پیوند اعضاء، حاملگی آزمایشگاهی)، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، نوار عضله، ترجمه ماموگرافی، سونوگرافی رحم تخمدان و شکم، گزارش برزسی اندوسکوپیک معده و دستگاه گوارش فوقانی، گزارش کولونوسکوپی، بیوپسی و نمونه برداری، شرج عمل جراحی پاتولولوژی (آسیب شناسی) و ترجمه گزارش سی تی اسکن، ام آر آی، گزارش عکسبرداری اشعه ایکس، ترجمه رسمی صورتحساب های بیمارستانی و ترجمه برگه گزارش اتاق عمل و.... در دارالترجمه تخصصی و رسمی داریان
رشته های پزشکی، شامل
رشته های پزشکی، شامل
1- بینایی سنجی-اپتومتری (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
2- پرستاری (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش، مدیریت، بهداشت خانواده، تکنسین اتاق عمل، پرستاری دندانپزشکی، ...)
3- پزشکی (دکترای پزشکی بطور کامل)
4- تغذیه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
5- دامپزشکی (دکترای پزشکی بطور کامل)
6- داروسازی (دکترای پزشکی بطور کامل)
7- رادیولوژی (کاردانی و کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی)
8- شنوایی سنجی (کارشناسی)
9- علوم آزمایشگاهی (کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی در پیراپزشکی، علوم دامپزشکی، ...)
10- مامایی (کارشناسی)