ترجمه مدرک ریزنمره دبیرستان متوسطه

تایید ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي مقاطع متوسطه:

ترجمه مدارک دوره دبیرستان

تایید مدرک دیپلم برای ترجمه جهت ترجمه رسمی  در دارالترجمه و تایید ترجمه این مدارک در دادگستری  ،علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسند. و سپس به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و با گرفتن ارائه پروانه مترجم رسمی دفتر ترجمه رسمی 189 به نام مترجم رسمی علیرضا ممدوحی تایید الکترونیک را برای ما ارسال نموده و اصل مدارک رو نیز دستی یا با پست به دارالترجمه ارسال کنید .

داریان برای شهر و استان تهران تایید مدارک را از آموزش و پروش منطقه و استان انجام داده و سپس ترجمه رسمی مدرک شما را به زبان های ترکی استانبولی و اسپانیایی و ترکی آذری و انگلیسی و... انجام میدهد.ترجمه ما مطمئن سریع و آنلاین است