ترجمه مدرک ریزنمره دبیرستان متوسطه

  تایید ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي مقاطع متوسطه:ترجمه مدارک دوره دبیرستان  جهت ترجمه رسمی  در دارالترجمه و تایید ترجمه این مدارک در دادگستری  ،علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسند. داریان برای شهر و استان تهران تایید مدارک را از آموزش و پروش منطقه و استان انجام داده و سپس ترجمه رسمی مدرک شما را به زبان های ترکی استانبولی و اسپانیایی و ترکی آذری و انگلیسی و... انجام میدهد.ترجمه ما مطمئن سریع و آنلاین است