ترجمه نروژی فارسی

ترجمه نروژی به فارسی ترجمه آنلاین نروژی ترجمه متن نروژی ترجمه زبان نروژی

ترجمه نروژی به فارسی دارالترجمه داریان

ترجمه آنلاین نروژی به فارسی   

ترجمه هر نوع متن و مقاله مکاتبات شخصی و شرکتی از زبان نروژی به فارسی و برعکس پذیرفته می شود . به طور خاص هر نوع ترجمه دانشجوی و تخصصی زبان نروژی در کمترین زمان انجام می شود .

دفتر ترجمه زبان نروژی داریان رشته های دانشگاهی زیر از در وزه زبان نروژ ترجمه میکند:

علوم اقتصادی ،  تجارت الکترونیک،  مدیریت صنعتی، ترجمه  مدیریت بازرگانی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی، ترجمه  نروژی به فارسی   زبان و ادبیات عربی،  زبانشناسی،  فرهنگ و هنر، فلسفه،  الهیات و ادیان، تاریخ، ترجمه  نروژی به فارسی   حقوق بین الملل،  حقوق جزا و جرم شناسی، علوم تربیتی و آموزشی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم ارتباطات و روزنامه نگاری،  و ترجمه عمومی و غیر رسمی نروژی .