ترجمه کارت معافیت خدمت

آیا کارت معافیت خدمت در دارالترجمه  ترجمه رسمی و تایید می شود؟ ترجمه كارت معافيت از خدمت به زبان آلمانی و روسی و ایتالیایی و عربی و دیگر زبان ها: كارت معافيت از خدمت همراه با اصل قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه است.فرقی ندارد که خدمت در چه ارگانی سپری شده