ترجمه گواهینامه دریانوردی

ترجمه گواهینامه های دریانوردی در دارالترجمه رسمی  :

گواهینامه های دریانوردی با مهر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل ترجمه در دارالترجمه میباشد .