ترجمه-گواهینامه-دریانوردی

  ترجمه گواهینامه های دریانوردی در دارالترجمه رسمی  : گواهینامه های دریانوردی با مهر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل ترجمه در دارالترجمه میباشد .