بخش ترجمه سرفصل های دانشگاهی دارالترجمه داریان
چرا سرفصل  (سیلابس) را به دارالترجمه داریان بسپاریم ؟
ترجمه سرفصل دکترای دامپزشکی / دارالترجمه سرفصل / دارالترجمه سیلابس دامپزشکی 
ترجمه سرفصل دروس دوره کاردانی علوم آزمایشگاهی
ترجمه سرفصل دروس رشته میکروبیولوژی به انگلیسی ایتالیایی روسی آلمانی
  ترجمه سرفصل باکتری شناسی به زبان انگلیسی و عربی و روسی و آلمانی در دارالترجمه داریان
ترجمه سرفصل هوشبری ترجمه سیلابس رشته هوشبری کاردانی کارشناسی ارشد
دارالترجمه داریان : ترجمه سرفصل پرستاری به صورت تخصصی
  ترجمه سرفصل دروس کاردانی رادیولوژی و کارشناسی 
ترجمه سرفصل درس کاردانی فیزیوتراپی
ترجمه سرفصل دروس کاردانی و کارشناسی صنایع غذایی به زبان انگلیسی 
ترجمه دقیق و مطمئن سرفصل دروس مهندسی عمران در دارالترجمه سرفصل دانشگاهی داریان ترجمه سرفصل دروس کارشناسی ارشد
ترجمه سرفصل کاردانی الکترونیک (قدرت)
ترجمه سرفصل کارشناسی رشته  فیزیک
ترجمه فوری سرفصل کارشناسی ریاضیات محض ترجمه سیلابس دانشگاهی ریاضی وزار
ترجمه سرفصل کارشناسی کشاورزی ترجمه سیلابس درسی دانشگاهی رشته های کشاور
ترجمه فوری سرفصل کارشناسی زیست شناسی (سیلابس)/ترجمه شرح درس دانشگاهی ر
ترجمه سرفصل بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط ترجمه سیلابس رشته بهداشت گرایش حرفه ای و محیط و مبار
ترجمه رسمی سرفصل معماری، گرافیک به انگلیسی و عربی و روسی و فرانسه
  ترجمه سرفصل های هنر و معماری / دارالترجمه سرفصل