ترجمه گواهی مالیاتی ترجمه مفاصاحساب مالیات


مالکین شرکت های خصوصی توجه داشته باشند اگر گواهی مالیاتی برای ترجمه رسمی دارند مطلب زیر را بخوانند:

گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی یا همان (کارشناس ارشد مالیاتی - واحد مالیاتی)  قابل ترجمه و تایید است ترازنامه شرکتهای دولتی با تایید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیر دولتی با تایید حسابرسان خبره و تایید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی میباشد شرکت ها و موسسات حسابرسی نیز میتواند برای سایر شرکت ها تزار مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت تایید ترجمه لازم است . ترجمه مفاصاحساب مالیاتی نیز به همین ترتیب خواهد بود که ذکر گردید.

.ترجمه گواهی های مالیاتی در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و فرانسه و چینی و دیگر زبان های رسمی :