دارالترجمه اداره مترجمین

آدرس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه  توجه : از ابتدای سال 93 اداره مترجمان رسمی از مراجعین کار قبول می کند و ساعات مراجعه دارندگان مدارک رو از 10 تا 12 اعلام نموده و ترجمه های ارائه شده از سوی نمایندگان مترجمین را نیز قبول می نماید لذا به اطلاع مشتریان و مراجعین به دارالترجمه ها می رساند کار ترجمه شده را هم خودشان و هم  نمایندگان دارالترجمه می توانند تایید کنند. وب سایت اداره امور مترجمان رسمی : www.ekfam.ir   مراجمه نمایندگان دارالترجمه ها و افراد میدان حسن آباد پشت آتش نشانی کوچه صدری پ 40    
تلفن تماس: 
66758002
آدرس: 
میدان حسن آباد پشت آتش نشانی کوچه صدری پ 40