دارالترجمه فیش حقوقی

دارالترجمه فیش حقوقی ترجمه رسمی انگلیسی فیش حقوق انگلیسی مترجم قبض

ترجمه فیش حقوقی در دارالترجمه داریان :

فیش های حقوقی ادارت دولتی با مهر کار گزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه بوده و فیشهای حقوقی غیر دولتی با مهر و امضا شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه در دارالترجمه است . معمولا از مبلغ دریافتی در فیش بالا باشد ارائه پرداخت مالیات فیش نیز برای ترجمه ان ضروری است.