دارالترجمه نظام پزشکی

 

 

دارالترجمه نظام پزشکی ترجمه مدارک سازمان نظام پزشکی و دامپزشکی و پرستار

ترجمه کارت عضویت نظام پزشکی --- ترجمه گواهی تایید کارت نظام پزشکی 

 

جهت تایید گواهی پزشک و ترجمه رسمی ان در دارالترجمه به ادرس فوق مراجعه شود . هر گواهی پزشک جهت ترجمه لازم است به تایید سازمان نظام پزشکی برسد . البته بجز گواهی های کار در مطب که جهت ترجمه اصل آن را  وزارت بهداشت باید تایید کند

88978272

خ امير آباد شمالي – خ 17

سازمان نظام پزشكي