دارالترجمه نظام پزشکی

88978272 خ امير آباد شمالي – خ 17 سازمان نظام پزشكي دارالترجمه نظام پزشکی ترجمه مدارک سازمان نظام پزشکی و دامپزشکی و پرستاری جهت تایید گواهی پزشک و ترجمه رسمی ان در دارالترجمه به ادرس فوق مراجعه شود . هر گواهی پزشک جهت ترجمه لازم است به تایید سازمان نظام پزشکی برسد . البته بجز گواهی های کار در مطب که جهت ترجمه اصل آن را  وزارت بهداشت باید تایید کند
آدرس: 
خ امير آباد شمالي – خ 17