دارالترجمه-امارات-متحده-عربی-تهران-سفارت

دارالترجمه داریان برای سفارت امارات ترجمه عربی یا انگلیسی انجام میدهد و ترجمه عربی یا انگلیسی انجام شده در دارالترجمه داریان را به تایید سفارت امارات متحده عربی میرساند.ترجمه خود را به دارالترجمه داریان بسپارید.آدرس سفارت امارات جهت مراجعه به صورت زیر است

آدرس و شماره تماس سفارت امارت متحده عربی

۴-۸۷۸۱۳۳۳        

وليعصر خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۵۵

....................................................................

Iran Embassy , United Arab Emirates

Abu Dhabi 
P.O. Box 4080
Abu Dhabi 
United Arab Emirates 
Phone:
+971-2-444-7618
Fax:
+971-2-444-8714

آدرس
ولی عصر،‌خ وحید دستگردی، پ 355
تلفن تماس
4-88781333