بخشنامه اداره مترجمان رسمی

بخشنامه اداره مترجمان رسمی به دفاتر ترجمه رسمی و دارالترجمه ها در خصوص ترجمه گواهی فنی و حرفه ای در تاریخ 29 دی ماه 1390 اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه بخشنامه جدیدی خطاب به دارالترجمه های رسمی و مترجمان رسمی صادر نمود بدین مضمون که از این به بعد برای ترجمه و تایید گواهی های فنی و حرفه ای در دارالترجمه لازم است اصل مدرک فنی و حرفه توسط دفتر ارزشیابی مهارت فنی و حرفه ای همان استان بررسی و تایید شده و فرم تایید استاندارد از انجا اخذ شود سپس در دارالترجمه  اقدام به ترجمه شود . روال کار بدین صورت است که : 1-مشتری با اراده اصل گواهی فنی و حرفه به دارالترجمه مراجعه نموده و از دارالترجمه یک نامه درخواست تایید برای اداره فنی و حرفه ای می گیرد .  2- اداره فنی و حرفه ای نیز جواب نامه را برای دارالترجمه می نویسد. 3-دارالترجمه مدرک فنی و حرفه ای  را ترجمه و به همراه تاییدیه به دادگستری و وزارت امور خارجه می فرستد .
بخشنامه جدید اداره مترجمان رسمی