ترجمه گواهی استشهاد عربی ترکی

برای تایید ترجمه رسمی گواهی استشهاد یا همان استشهادیه توسط دارالترجمه به زبان انگلیسی آلمانی روسی فرانسه  چی لازم هست؟

برای ترجمه شهادت نامه چه مدارکی لازم است ؟

استشهادیه  که به امضاء شهود رسیده در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی  ، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه نیست , و لازم است از مرجع ذی صلاح یعنی ثبت احوال و دادگستری اخذ گردند وسپسترجمه رسمی شوند در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه به دارالترجمه الزامی است .

استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تایید نیروی انتظامی یا تنظیم اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی قال ترجمه در دارالترجمه رسمی است استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی در دارالترجمه رسمی ترجمه  میشود که سن والدین از 60 سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی  کمتر از 18 سال باشد . همچنین مراتب به تایید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد . بدین صورت که عرض شد یک استشهاد به تایید می رسد

اگر نظری یا نکته ای هست بعد از ایجاد اکانت برای ما پیام بزارین