ترجمه انگلیسی گواهی عدم سوء پیشینه

 

.ترجمه  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و از تاریخ صدور یک ماه برای ترجمه اعتبار دارد قبلا تاریخ اعتبار گواهی عدم سوئ پیشینه برای ترجمه 3 ماه بود اما از اول بهمن 91 وزارت خارجه فقط ترجمه عدم سوء پیشینه های را مهر می زند که از تاریخ صدور آنها بیش از یک ماه نگذشته باشد . و حداکثر از صدور آن باید یک ماه گذشته باشد تا ترجمه ان در دارالترجمه تایید شود. برابر اصل گواهی عدم سوء پیشینه قابل ترجمه رسمی دردارالترجمه  نیست .