ترجمه بارنامه رسمی

 بارنامه اسناد صادرات و وادرات ترجمه بارنامه و اسناد گمرکی گواهی گمرک

ترجمه رسمی بارنامه ها و اسناد صادرات و وادرات به زبان انگلیسی و عربی و روسی :

بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی ، یا وزرات راه و ترابر قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . ترجمه بارنامه به عربی ترکی آذری و ترکی استانبولی و ترجمه به انگلیسی و ..

نمونه ترجمه شده  بارنامه ترجمه بارنامه پلیس راهی ترجمه صدور بارنامه باربری ترجمه بارنامه زمینی