ترجمه حکم دادگاه احکام دادگاهی

ترجمه رسمی احكام دادگاهی ترجمه رسمی رای دادگاه های ایران در دارالترجمه رسمی:

احكام / حکم  دادگاههای عمومي و انقلاب و همچنين صورتجلسه های دادگاه  و گواهي های  دادگاه ها در صورتی قابل ترجمه توسط دارالترجمه رسمی است كه مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده حکم بر روی آن زده شده باشد.

بلا مانع بودن ترجمه رای دادگاه می تواند به صورت پاراف در زیر حکم و یا طی نامه جداگانه باشد

اصل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادخواست ، اظهارنامه ، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه ، احضاریه و اخطاریه و بطور کلی اوراق قضائی با اعلام  " بلامانع بودن ترجمه "  از سوی شعب صادر کننده رای قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه است مگر آرا ء غیر قطعی شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی قطعیت حکم ملاک نیست .

در اين مورد، احكام حصر وراثت كه توسط شعبه دادگاههاي عمومي و احكام حجر و قيم نامه كه توسط دايره سرپرستي صادر ميشود، استثناء است.  و در دارالترجمه ترجمه رسمی می شوند.