دستورالعمل ترجمه حکم قهرمانی فدراسیون های ورزشی

تایید ترجمه رسمی احکام قهرمانی

  ترجمه مدارک رشته های ورزشی در دارالترجمه رسمی :

احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدارسیون ورزشی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد .

دستورالعمل ترجمه حکم قهرمانی به زبان انگلیسی