ترجمه حکم قهرمانی رشته های ورزشی

  تایید ترجمه رسمی  احکام قهرمانی   ترجمه مدارک رشته های ورزشی در دارالترجمه رسمی : احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدارسیون ورزشی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد .