ترجمه حکم قهرمانی رشته های ورزشی

 

تایید ترجمه رسمی  احکام قهرمانی

  ترجمه مدارک رشته های ورزشی در دارالترجمه رسمی :

احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدارسیون ورزشی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد .