ترجمه رسمی انگلیسی رونوشت سند طلاق

برای ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق په مدرکی نیاز است؟:

براي ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.

رونوشت سند طلاق در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و دارای مهر دفترخانه باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی استترجمه رونوشت برای زمانی است که شخص اصل سند طلاق را در دسترس نداشته باشد . با مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق رونوشت ان را گرفته و در دارالترجمه ، ترجمه می نماید.

ترجمه رسمی  رونوشت سند طلاق:  در صورتی رونوشت طلاق که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود. ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق، ترجمه رسمی سند طلاق،ترجمه رسمی اسناد طلاق ، ترجمه رسمی مدرک طلاق ، دارالترجمه تهران