ترجمه رسمی انگلیسی رونوشت سند طلاق

  برای ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق په مدرکی نیاز است؟: براي ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامي است. رونوشت سند طلاق در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و دارای مهر دفترخانه باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است.  ترجمه رونوشت برای زمانی است که شخص اصل سند طلاق را در دسترس نداشته باشد . با مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق رونوشت ان را گرفته و در دارالترجمه ، ترجمه می نماید