ترجمه-رسمی-روزنامه-رسمی

ترجمه روزنامه رسمی در دارالترجمه

ترجمه روزنامه رسمی :

برای ترجمه روزنامه رسمی شرکت ها چه آگهی تاسیس یا تغیر یا تصمیمات یا افزایش سرمایه یا انحلال اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .