ترجمه رسمی پاسپورت گذرنامه

  پاسپورت /گذرنامه : ترجمه پاسپورت / گذرنامه و برابر با اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تایید در قوه قضائیه میباشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز بمنظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست .