ترجمه رسمی پاسپورت گذرنامه

ترجمه رسمی پاسپورت  ترجمه پاسپورت / گذرنامه و برابر با اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تایید در قوه قضائیه میباشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز بمنظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست .

ترجمه رسمی پاسپورت گذرنامه  غیر ایرانی به زبان فارسی نیز مقدور است البته سفارت کشور مطبوع باید یه کپی از پاس رو برابر اصل کند.

ترجمه پاسپورت عراقی لبنانی کویتی اماراتی پاکستانی ترکیه ای بریتانیایی امریکایی کانادایی ایتالیایی فرانسوی و ترجمه پاسپورت سایر کشورها بر همین منوال امکان پذیر است