ترجمه لیست بیمه سوابق بیمه تامین اجتماعی

ترجمه لیست بیمه در دارالترجمه

جهت ترجمه لیست بیمه  به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها 

اصل ليست بيمه كاركنان شركتها همراه با برگه پرداخت بيمه يا ممهور به مهر باجه دريافت  سازمان تامين اجتماعي  هر کدام از شعبات آن ، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی می باشد

ترجمه ليست بيمه

  ليست بيمه شرکت ها  و بنگاهها  درصورتي كه مهر سازمان تامين اجتماعي را داراباشد قابل ترجمه رسمی مي باشد

ترجمه سوابق بیمه تامین اجتماعی          سوابق بیمه برای سفارت          ترجمه گواهی سابقه بیمه تامین اجتماعی            ترجمه سابقه بيمه براي سفارت

 

دارالترجمه رسمی ترجمه سابقه بیمه به زبان انگلیسی