ترجمه مدارک شرکت انگلیسی

ترجمه رسمی مدارک شرکت شامل ترجمه اساسنامه ترجمه آگهی تغیرات ترجمه آگهی تصمیمات و تغیر ادرس و افزایش سرمایه  به زبان های انگلیسی ترکی عربی روسی کردی

ترجمه اسناد شرکتی در دارالترجمه رسمی با تاییدات لازم

« ترجمه روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها به زبان های انگلیسی و عربی و روسی و آلمانی ، فرانسه ،کردی ، ژاپنی ...»

-الزامات ترجمه رسمیاساسنامه شرکت و صورتجلسه و اظهار نامه شرکتها  در دارالترجمه : 

مدارک شرکتی فوق یعنی اساسنامه و شرکت نامه و روزنامه با  مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد .مدارک کپی برابر اصل اداره ثبت شرکت ها نیز قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی می باشد.دارالترجمه داریان در کمترین زمان ترجمه مدارک را به شما تحویل می دهد با دارالترجمه داریان در تماس باشید