ترجمه-مدارک-مدارس-خارج

ترجمه مدارک تحصیلی خارجی ترجمه رسمی مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور در دارالترجمه رسمی در داخل کشور : مدارک تحصیلی مدارس تحصیلی خارج کشور با تایید اداره مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه و تایید در دادگستری و وزارت خارجه است . مثلا کسی که هند درس خونده سرپرستی مدارس شبه قاره  و سرپرستی مدارس خارج کشور باید تایید کند تا قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه باشد