ترجمه مدارک وزارت علوم

ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم و دانشگاه ازاد به انگلیسی در تهران

ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم ترجمه مدارک تحصیلی وزارت بهداشت ترجمه مدارک پزشکی

ترجمه مدارک صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری :

دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غی ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تایید است .جهت تایید مدارک توسط وزارت علوم باید به آدرس خ فرصت جنب هتل اسکان مراجعه فرمایید تا مجوز ترجمه ان زده شود.

ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم  ترجمه مدارک تحصیلی در تبریز  ترجمه مدارک تحصیلی وزارت بهداشت ترجمه مدارک تحصیلی اصفهان مراحل ترجمه مدارک برای سفارت ترجمه مدرک موقت ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم